← Tornar

Recursos digitals

El teu espai personal

Un espai amb tots els continguts i recursos digitals que necessites per a dinamitzar els projectes.

 

VEuRe DEMO

Alumne

• Quadern de l'alumne

• Revista

• Conte animat

 

Recursos

• Eines per a motivar el repte

• Imatges projectables

• Murals del projecte

• Murals de rutines

• Mural: Escala de metacognició

• Organitzadors de destreses

• Targetes de rols cooperatius

• Elements de gamificació

• Carta editable per a les famílies

• Diploma final del projecte

Gestió

• Guia metodològica

• Guia del projecte

• Programació del projecte

Avaluació

• Registres d'observació

• Rúbrica d'autoavaluació

• Rúbrica de coavaluació

• Rúbrica final del projecte

• Pauta d'avaluació del dossier   d’aprenentatge

Copyright © grupo edebé 2018